dilluns, 3 de desembre de 2007

Estudi introductori: activitats (I)

Llegeix l’estudi introductori i fes els següents exercicis. Evita copiar frases del text: llegeix una pregunta, després llegeix l’apartat de la introducció corresponent i comprèn el que s’hi explica, i finalment respon la pregunta sense copiar, insisteixo, frases del text.


1r paràgraf (pàgs. 6-7)

1. Quines són les dues visions del mateix univers, contraposades i alhora complementàries, que presenta la novel·la?

2. Per què Tirant lo Blanc és una novel·la important?


Orígens de la novel·la de cavalleries (pàgs. 8-10)

3. Quins són els primers precedents de la novel·la en llengua romànica?

4. En què consisteix l’anomenada “matèria de Bretanya”?

5. Qui és Chrétien de Troyes? Què aporta de nou a la novel·lística europea?

6. Els cavallers errants de les novel·les de Chrétien de Troyes són un fidel reflex dels cavallers reals?

7. Totes aquestes primeres novel·les, eren escrites en prosa?


L’estament cavalleresc (pàgs. 10-13)


8. Per quines raons afirmava Francesc Eiximenis que un notable ciutadà era millor que un cavaller?

9. “La realitat, en definitiva, va imitar la literatura a la Baixa Edat Mitjana”. Explica a què ens referim amb aquesta expressió i posa’n algun exemple.

10. Quines utilitats tenien per als cavallers els espectacles militars i esportius?

11. Amb tota la informació que ens dóna aquest apartat, fes una classificació, en forma de taula, dels diferents tipus de combat medievals.


Novel·les cavalleresques i llibres de cavalleries (pàgs. 14-15)


12. Elabora una taula per explicar la diferència entre les novel·les cavalleresques i els llibres de cavalleries.


La vida literària a la València del segle XV (pàgs. 15-16)

13. Per què, durant el segle XV, el regne de València es converteix en el centre de la Corona d’Aragó?

14. Per què s’ha considerat el segle XV el “Segle d’Or de la literatura catalana”?


Anàlisi de "Tirant lo Blanc"


Biografia de Joanot Martorell (pàgs. 16-18)

15. Creus que la vida de Martorell és la d’un cavaller bregós? Justifica la resposta.


Autoria i datació de la novel·la (pàgs. 18-21)


16. Quins dubtes ha plantejat, al llarg dels anys, l’autoria de la novel·la? Quin és l’estat actual de la qüestió?

Fortuna editorial i versions de la novel·la (pàgs. 21-24)

17. Posa uns quants exemples de l’èxit de Tirant lo Blanc.